O projektu


Projekt Razmišljam EKOlogično ukupne je vrijednosti 1.171.898,68 kuna a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u iznosu od 85% prihvatljivih sredstava. Razdoblje provedbe projekta Razmišljam EKOlogično je od 28. lipnja 2018. godine do 28. studenog 2019. godine. Nositelj projekta je Grad Solin a sunositelji aktivnosti su Općine Klis, Podstrana i Dugopolje. Zamišljen je kao program informativno - obrazovnih aktivnosti koje će se provoditi: putem letaka za osobe s poteškoćama u razvoju, brošure s prijevodom na Braillovo pismo, plakata, specijaliziranih radijskih i TV emisija (s prijevodom na znakovni jezik), nadogradnjom web stranice sa sadržajima vezanim uz održivo gospodarenje otpadom, javnim i edukacijskim tribinama, kostimiranim igrokazima i predstavama za predškolsku djecu, edukativnim slikovnicama i bojankama, obilježavanjem datuma vezanih uz zaštitu okoliša, natjecanjima u školama u izradi kreativnih plakata na temu zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom. Kroz provedbu informativno - obrazovnih aktivnosti poticat će se odvojeno prikupljanje i ponovna uporaba ili reciklaža otpada te podizanje ekološke svijesti stanovnika grada Solina i općina Dugopolje, Klisa i Podstrane o njihovoj aktivnoj ulozi u smanjenju i sprječavanju nastanka otpada. Provedbom planiranih aktivnosti građani će se informirati o ispravnom načinu postupanja s otpadom, mjerama za sprječavanje nastanka otpada, mogućnostima odlaganja razvrstanog otpada te ekonomskim i ekološkim koristima primjene načela suvremenog gospodarenja otpadom u svakodnevnom životu. Informativno - obrazovne aktivnosti će se provoditi u suradnji sa stručnjacima za gospodarenje otpadom, udrugama za zaštitu okoliša, nastavnim osobljem u vrtićima i školama te udrugama za pomoć osobama s invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Sprječavanju nastanka otpada će pridonijeti edukacija građana o mogućim načinima izbjegavanja nastanka otpada racionalnom kupovinom i izbjegavanjem bacanja hrane, kupovinom proizvoda u povratnoj ambalaži, korištenjem ekološki prihvatljivih proizvoda koji se mogu reciklirati, ispravnom uporabom i održavanjem proizvoda radi produljenja njihova vijeka trajanja, izbjegavanjem kupnje proizvoda za jednokratnu upotrebu, smanjenom uporabom plastičnih vrećica i drugim mjerama koje će pozitivo utjecati na sprječavanje nastanka otpada.
Rezultati koje želimo postići provedbom projekta u sustavu gospodarenja otpadom i u društvu na području grada Solina i općina Klis, Dugopolje i Podstrana su podignuta razina informiranosti i educiranosti o ciljevima i sustavu gospodarenja otpadom, povećana stopa odvajanja pojedinih kategorija otpada i smanjena količina odloženog biorazgradivog otpada (podizanjem svijesti o kućnom kompostiranju). Provedbom navedenih aktivnosti osim važnosti samog odvajanja otpada planira se educirati građane o adekvatnom korištenju građevina i infrastrukture za održivo gospodarenje otpadom, poput zelenih otoka i reciklažnog dvorišta, čime bi se postiglo smanjenje nastanka otpada, smanjenje miješanog komunalnog otpada, povećanje razdvajanja otpada te u konačnici smanjenje same cijene javne usluge prikupljanja otpada.

kontakt osoba:gđa. Marijana Žižić
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove,
email: marijana@solin.hr
tel: 021-555-229

Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

zatvori